DELTABEAM® Frame Ustrój Ramowy Zespolony – Na budowie

Elementy DELTABEAM® Frame trafiają na budowę w oparciu o uzgodniony harmonogram realizacji inwestycji. Jakie elementy należy uwzględniać w związku z ich przechowywaniem, podnoszeniem i przemieszczaniem?

Przechowywanie elementów DELTABEAM® Frame

Elementy są oznaczone kodami identyfikacyjnymi zgodnie z danymi na rysunkach. Belki, słupy i inne elementy stalowe można składować w stosach, należy jednak zawsze sprawdzać nośność podłoża. Jako, że elementy są pomalowane podkładem antykorozyjnym, przy ich składowaniu należy stosować przekładki, które wykluczają uszkodzenie tej powierzchni malarskiej. Przekładki te muszą być wolne od smaru i innych substancji, które mogą uszkadzać powierzchnię elementu. Jeśli przewiduje się składowanie długotrwałe, elementy należy przykryć.

Podnoszenie i przenoszenie elementów ramy DELTABEAM®

Elementy DELTABEAM® Frame unosi się i przemieszcza przy pomocy standardowego sprzętu, jak dźwigi i wózki widłowe. Waga poszczególnych elementów podana jest na etykiecie na każdej belce lub na rysunkach warsztatowych. W krajach UE wszystkie belki posiadają znak CE.

Przy podnoszeniu belek DELTABEAM® należy używać otworów w pasie górnym belki. Otwory te są zlokalizowane odpowiednio do osi środka ciężkości. Należy uwzględnić maksymalny dopuszczalny kąt podnoszenia łańcuchami. W szczególnych przypadkach, gdy nie ma otworów do podnoszenia, DELTABEAM® można podnosić za pomocą łańcuchów przymocowanych do otworów w środniku. Czasami potrzebny jest trzeci łańcuch w celu utrzymania równowagi. Na przykład DELTABEAM® z szerokim wbudowanym szalunkiem należy podnosić za pomocą otworów do podnoszenia, a trzeci łańcuch należy zamontować do szalunku.

Słupy są podnoszone za pomocą podnośnika znajdującego się na górze słupa.

Montaż elementów DELTABEAM® Frame

Elementy DELTABEAM® Frame są montowane zgodnie z projektem montażu, planem montażu, planem podpór i szczegółami połączeń.

Przez cały czas należy przestrzegać zaleceń projektu dotyczących metody montażu. Każdy element DELTABEAM® Frame posiada kod identyfikacyjny. Belki są montowane w taki sposób, aby kod identyfikacyjny na górnej płycie DELTABEAM® można było odczytać w kierunku zaznaczonym na rysunku układu elementu. Otwór do wprowadzania mieszanki jest używany jako oznaczenie orientacyjne dla słupów zespolonych. Lokalizacja otworu jest pokazana na rysunku.

Ciężar elementów ramy DELTABEAM® nie jest wystarczająco skuteczny, aby ustabilizować ramę podczas montażu płyt. Dlatego też DELTABEAM® należy połączyć przed montażem płyt stropowych, aby zapobiec przemieszczaniu się belek. Podpory są wymagane w minimalnym stopniu lub wcale, gdy szczegóły połączenia i konstrukcja nośna są zaprojektowane tak, aby przenosić obciążenia z systemu DELTABEAM® na konstrukcję nośną. Przed ułożeniem płyt należy zawsze postępować zgodnie z planem podpierania i instrukcjami montażu.

Montaż płyt

Połączenia i podpory DELTABEAM® muszą być bezpiecznie zainstalowane, dokręcone lub przyspawane przed montażem jednostek stropowych. Aby zminimalizować rotację belki, jednostki stropowe powinny być montowane naprzemiennie po różnych stronach belki. Po zamontowaniu płyt zostaną wykonane niezbędne szalunki, formowanie krawędzi i zbrojenie płyt.

Jednostki stropowe powinny być montowane bezpośrednio na półce belki. Zbrojenie poprzeczne powinno zawsze przechodzić przez otwory w środniku DELTABEAM® lub dodatkowe otwory w środniku.

Wypełnianie belek DELTABEAM®

Belki DELTABEAM® wypełnia się z betonem jednocześnie z płytą monolityczną lub jednocześnie z wypełnianiem styków pomiędzy płytami kanałowymi. Całość belki należy wypełnić w jednym etapie, co jest warunkiem zachowania właściwości belki zespolonej.

Wypełnianie Słupów Zespolonych

Słupy są wypełniane betonem poprzez pompowanie betonu od podstawy słupa. Wypełnianie betonem od dołu zapewnia dobre zagęszczenie i może być wykonane tak, aby nie przerywać montażu innych elementów i nie wydłużać czasu budowy konstrukcji. Słup powinien być wypełniany w jednym cyklu.

Filmy przedstawiające proces montażu DELTABEAM® Frame

Kontakt

Piotr Dudka

Piotr Dudka

Kierownik Sprzedaży

Mob. +48 882 176 103
[email protected]

Rafal Adamczyk

Rafal Adamczyk

Inżynier Sprzedaży, Projektant Konstrukcji Budowlanych

Mob. +48 795 576 835
[email protected]

Piotr Karbowiak

Piotr Karbowiak

Inżynier Sprzedaży, Projektant Konstrukcji Budowlanych

Mob. +48 795 576 878
[email protected]